360C – Bird House Camping

Size mm: birt
M3:
Weight:
Piece/Pack:
Piece/Pallet:
Pallets/Truck:


361 – Bird house small timbered, Nature

Size mm: 150/200/200361
M3: 0,006
Piece/Pack: 10
Piece/Pallet: 400
Pallets/Truck: 33

361A – Bird house small timbered,

Size mm: fghj
M3:
Weight:
Piece/Pack:
Piece/Pallet:
Pallets/Truck:

361D – Bird house small timbered, Grey

Size mm: 150/200/200gra
M3: 0,006
Weight: 1,5
Piece/Pack: 10
Piece/Pallet: 400
Pallets/Truck: 33


362 – Birdhouse medium timbered

Size mm: 150/240/240362
M3: 0,011
Weight: 2,5
Piece/Pack: 10
Piece/Pallet: 280
Pallets/Truck: 33

363 – Bird house large timbered

Size mm: 180/260/270kjio
M3: 0,015
Weight: 4,0
Piece/Pack: 10
Piece/Pallet: 180
Pallets/Truck: 33


364 – Bird feeder plexi

Size mm: 180/280/210nest
M3: 0,012
Piece/Pack: 10
Piece/Pallet: 180
Pallets/Truck: 33

365 – Bird feeder small (Net or Plexi)

Size mm: 210/120/140iju
M3: 0,008
Piece/Pack: 10
Piece/Pallet: 360
Pallets/Truck: 33

366 – Bird feeder medium (Net or Plexi)

Size mm: 260/120/140366
M3: 0,01
Piece/Pack: 10
Piece/Pallet: 260
Pallets/Truck: 33

367 – Bird feeder

Size mm: 140/100/100367
M3: 0,002
Weight: 0,8
Piece/Pack: 1
Piece/Pallet: 360
Pallets/Truck: 33

368 – Bird feeder plexi

Size mm: 240/280/210368
M3: 0,012
Piece/Pack: 10
Piece/Pallet: 180
Pallets/Truck: 33

369 – Bird feeder

369Size mm:
M3:
Piece/Pack:
Piece/Pallet:
Pallets/Truck:

369A – Bird feeder

Size mm: 369
M3:
Piece/Pack:
Piece/Pallet:
Pallets/Truck:

371 – Bird nest small

Size mm: 250/125/125372
M3: 0,007
Weight: 2,5
Piece/Pack: 1
Piece/Pallet: 192
Pallets/Truck: 33

372 – Bird nest medium

Size mm: 300/125/125373
M3: 0,007
Weight: 2,8
Piece/Pack: 1
Piece/Pallet: 192
Pallets/Truck: 33